Juridische informatie

Welkom op de website arvaldriverprofile.be (een ‘Website’) van Arval Belgium NV, (‘Arval’ of 'wij') een onderneming van de BNP Paribas groep.

  • Maatschappelijke benaming: Arval Belgium NV
  • Wettelijke vertegenwoordiger: Laurent LONCKE
  • Kruispuntbank van Ondernemingen: 0436.781.102
  • Maatschappelijke zetel: Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem (België)

Met vragen of voor meer informatie kan u ons steeds contacteren via info@arval.be of op het nummer + 32 (0)2 240 01 99.

Gelieve de volgende voorwaarden aandachtig door te nemen. Door de Website te bezoeken, te doorbladeren of te gebruiken, erkent u de voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te hebben aanvaard. Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

1. Toegang tot de Website

U erkent dat u over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om u toegang te verschaffen tot deze Website en deze te gebruiken.

Het is strafbaar om zich op bedrieglijke wijze toegang te verschaffen tot of verbonden te blijven met een computersysteem, de werking van een dergelijk systeem te belemmeren of te verstoren, of op bedrieglijke wijze gegevens in een computersysteem in te voeren of te wijzigen.

De toegang tot de Website is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor uw rekening.

Wij zijn niet aansprakelijk voor elementen waarover wij geen controle hebben of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door uw technische omgeving, in het bijzonder computers, softwareprogramma's, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten en/of de informatie op de Website.

2. Intellectuele eigendom

Wij zijn eigenaar of houder van de rechten op alle elementen die deel uitmaken van deze Website, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) de gegevens, ontwerpen, grafische elementen, foto's en soundtracks. Die elementen mogen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk gereproduceerd, weergegeven, verspreid of aan derden doorgegeven worden.

Onze handelsmerken en deze van onze partners, en de logo's op de Website, zijn geregistreerde handelsmerken. Het is dan ook verboden om zonder de uitdrukkelijke toestemming van Arval die handelsmerken of logo's volledig of gedeeltelijk van deze Website te kopiëren.

De inhoud beschikbaar op of via onze Website, ongeacht of deze afkomstig is van ons of van een derde, is beschermd door auteursrechten, industriële eigendomsrechten, patenten, handelsnamen, brevetten, merken, of enige andere intellectuele eigendomsrechten. Bepaalde elementen (tekst, afbeeldingen enz.) zijn eigendom van de respectieve auteurs, en worden door Arval gebruikt met toestemming van de respectieve eigenaars.

3. Inhoud van de Website

We streven ernaar dat de inhoud van deze Website nauwkeurig, up-to-date en volledig is.  We hebben dan ook het recht om de inhoud of presentatie van deze Website op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving te wijzigen.

We zijn niet aansprakelijk voor (technische) vertragingen, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van deze Website, of in geval van storing of onbeschikbaarheid van de Website.

Het is mogelijk dat de informatie op de Website gedeeltelijk en onvolledig is, omdat teksten zonder contractuele waarde noodzakelijkerwijze vereenvoudigd worden. We wijzen dus alle rechtstreekse of onrechtstreekse aansprakelijkheid af met betrekking tot de (gehele of gedeeltelijke) onnauwkeurigheid, de aanwezigheid van fouten, het niet up-to-date zijn en de onbeschikbaarheid van de informatie op de Website.

We zijn niet aansprakelijk voor om het even welke beslissing die u maakt gebaseerd op de informatie op de Website of voor het mogelijk gebruik van de informatie door derden. We verzoeken iedereen die gebruik wil maken van één of meer van de diensten en/of producten die op de Website worden voorgesteld, om met ons contact op te nemen om informatie in te winnen over de contractuele voorwaarden en prijzen die van toepassing zijn op die producten en/of diensten.

De toegang tot bepaalde delen van de Website, of de producten of diensten die op de Website beschreven worden, kunnen voor bepaalde mensen in bepaalde landen verboden zijn of beperkt worden. Wij zullen geen van de producten en/of diensten leveren aan een persoon indien de wetgeving van zijn/haar land van herkomst of van een ander land dat die persoon aanbelangt dat verbiedt. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze Website en/of deze te gebruiken, verklaart en garandeert u ons echter dat u op basis van uw wettelijke en fiscale status mag intekenen op de producten en/of diensten die op de Website worden voorgesteld.

4. Technische informatie

Er is geen garantie dat berichten die via het internet verstuurd worden vertrouwelijk blijven. U dient zelf alle passende maatregelen moet nemen om uw eigen gegevens en/of softwareprogramma's te beschermen tegen besmetting met virussen die mogelijk op het internet circuleren. 

5. Hyperlinks

De Website kan links naar Websites van derden omvatten die niet door ons gecontroleerd worden. U gebruikt die Websites volledig op eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van externe Websites waartoe u via onze Website toegang kunt krijgen. De aanmaak van links naar arval.be moet vooraf door ons goedgekeurd worden.

6. PDF-bestanden

Om een PDF-bestand te lezen, kan het nodig zijn u de laatste versie van het programma Acrobat Reader moet downloaden. Dit programma kan alleen van een andere Website dan die van Arval gedownload worden. Die andere Website zal u vragen een vragenlijst op naam in te vullen. Als u uw naam en adres niet wilt opgeven, ga dan meteen naar de volgende stap om het programma gratis te downloaden.

7. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de inhoud van onze Website.  Uitsluitend de rechtbanken en hoven van Brussel zijn bevoegd om een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Website te behandelen.